Organisation

De åtta samverkansparterna har bildat en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje part. Förbundets ledning består av en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsens arbete regleras i en förbundsordning.

Organisationsschema för förbundet

Vad är ett samordningsförbund?

Ett Samordningsförbund är en självständig lokal myndighet som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle.

I Sverige finns det idag ungefär 80 samordningsförbund som är fristående och förvaltar sin egen budget. Samordningsförbunden stödjer sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med
ekonomiska medel och de ingående myndigheterna genomför själva insatserna. När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer.

Tydlig och angelägen målgrupp

Nära fem procent av befolkningen i arbetsför ålder är i behov av samordnat stöd för att komma i arbete och egen försörjning. I samverkan genom samordningsförbund kan myndigheterna erbjuda individen:

 1. en tidig gemensam bedömning från inblandade myndigheter,
 2. en gemensam handlingsplan,
 3. en kombination av insatser under en samlad period.

Så fungerar processen

Från idé till genomförande.

Hur går ansökan till?

Om du/ni har en idé eller vill ansöka om medel för en insats, är en kontakt med den i Samordningsförbundet NNV Skånes utvecklings- och beredningsgrupp som representerar din part välkommen för diskussion. Du är också välkommen till förbundschefen för att diskutera.

Samordningsförbundet NNV Skåne kan fungera som stöd och diskussionspartner i samband med ansökningsförfarandet.

Vad händer med ansökan?

När ansökan är framtagen presenteras den för Samordningsförbundet NNV Skånes utvecklings- och beredningsgrupp. Detta kan göras genom att en representant för den tilltänkta processägaren bjuds in till utvecklings- och beredningsgruppen och ges tillfälle att föredra ansökan. Det kan även göras genom att representant i utvecklings- och beredningsgruppen presenterar ansökan.
Utvecklings- och beredningsgruppen består av representanter för de samverkande verksamheterna inom förbundet. Gruppens uppgift är att ge ytterligare perspektiv och synpunkter på ansökan i samband med förbundschefens bedömning av om den ska tas vidare till Samordningsförbundet NNV Skånes styrelse för beslut. Syftet med detta förfarande, är att säkra att det är insatser som har förutsättningar för att nå ett bra utfall som så småningom beviljas medel.

Beslut

När ansökan hanterats i utvecklings- och beredningsgruppen bedömer alltså förbundschefen om den ska tas vidare till styrelsen. Det är styrelsen som fattar beslut om medel ska beviljas för insatsen eller inte. Om styrelsen bedömer att beslutsunderlaget är otillräckligt kan ansökan återremitteras för ytterligare beredning, vilket förbundschefen i så fall meddelar de ansökande parterna. Vad ytterligare beredning innebär kan variera beroende på beslutsunderlaget. Här kan förbundschefen fungera som stöd. Efter ytterligare beredning tas ansökan åter till styrelsen för beslut.

En ansökan som inte beviljas medel får avslag.

Uppföljning och utvärdering av en finansierad process

Processarbetet följs upp löpande av styrgruppen och presenteras en gång per år för berednings- och utvecklingsgruppen och styrelsen.

 1. Deltagaruppföljning sker i SUS (sektorsövergripande uppföljningssystem).
 2. Processledaren skriver tertialrapporter och en kortfattad årsrapport.
 3. En extern utvärderare utvärderar processen.

Implementering

Målsättningen med en process finansierad av samordningsförbundet är att implementera den i ordinarie verksamhet. Ansvaret för detta ligger hos respektive part.

Att ansöka om medel

Vid diskussion om ansökan om medel finns sju punkter att utgå från. Ta också ställning till om insatsen innebär:
• att testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder och organiseringar som inte finns idag
• kostnader som gör det möjligt att utveckla samverkan, till exempel lokaler, administration, samordnare
• kostnader för kompetensutveckling där samverkan sker med minst två myndigheter/parter

7 diskussionspunkter:

 1. Organiseringen av välfärden är sektoriell – utvecklar denna insats samverkan?
 2. Individer behöver ibland helhetslösningar – underlättar insatsen helhetslösning utifrån individens unika behov?
 3. Oklart ansvar – förtydligar insatsen vem/vilka som har ansvaret?
 4. Saknas gemensamma metoder – kan insatsen bidra till att gemensamma metoder etableras över gränserna mellan de olika myndigheterna?
 5. Olika mål för myndigheter – kan insatsen bidra till att gemensamma mål formuleras tillsammans av de olika myndigheterna?
 6. Brister i informationsöverföringen – bidrar insatsen till ökad kommunikation och informationsöverföring?
 7. Avsaknad av ekonomiska incitament – kan insatsen på sikt medföra besparingar för myndigheterna?