IRIS (individuella resurser, individuellt stöd), inkl. remissblankett

IRIS (individuella resurser, individuellt stöd)

En man och kvinna sitter på en sten vid en äng och läser ur en tjock bok.

Samverkande parter: Projektet IRIS (individuella resurser, individuellt stöd) är finansierat av Europeiska Social Fonden och Samordningsförbundet i Höganäs, Lund och Sydöstra Skåne. Det är sex delprojekt varav ett är i Höganäs.

Processägare: Höganäs kommun

Processtid: 2023-02-01—2026-01-31

Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från parterna.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Stegförflyttning för deltagarna att kunna delta i myndigheters ordinarie arbetsförberedande insatser alternativt bidra till förbättrade möjligheter att både få och behålla en anställning på arbetsmarknaden.

Utvärdering: Tranquist utvärdering AB

Kontaktuppgift till huvudprojektledare: Bengt Selander

Delprojektledare: Drazen Leibel

Projektmedarbetare: Jelena Minic och Catarina Haglund

Remissblankett: Mall-IRIS-Remissblankett 2.0 (docx)